ตำแหน่งที่เปิดรับ

ปริญญาตรีหรือมากกว่า สาขาที่เกี่ยวข้อง

Civil Engineer (Office Engineer)

หน้าที่ เขียนแบบ

Project Estimation

ทำ BOQ

Civil Engineer (Site Engineer)

ควบคุม ดูแล แก้ปัญหา ตรวจสอบงานก่อสร้าง ประจำไซต์งานที่ได้รับมอบหมาย

Civil Engineer (Project Engineer)

บริหารงานก่อสร้าง ติดตามแผนงาน ดูแผนการเบิกงวด

Accounting Manager

ตรวจสอบทำบัญชี งบการเงิน ส่งรายงานผู้บริหาร

*หมายเหตุ สามารถส่งรายละเอียด ตำแหน่งที่สนใจ พร้อม resume มาที่อีเมล์ n.nut.panupong@gmail.com

ปวช/ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง

Admin

ประสานงานที่ไซต์งานก่อสร้าง

ดูแล จัดเก็บเอกสาร

ทำงานเอกสาร เช่น เอกสารเบิกจ่าย, สั่งซื้อของ

Surveyor

สำรวจพื้นที่หน้างาน

ส่องกล้อง

ทำระดับ

ทำขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง

Draftman

แก้แบบตามหน้างาน

ทำ as built

ทำ shop drawing

Foreman

ควบคุมงานก่อสร้าง

Accounting Officer

จัดเก็บข้อมูลทางการเงินสำหรับทำบัญชี

*หมายเหตุ สามารถส่งรายละเอียด ตำแหน่งที่สนใจ พร้อม resume มาที่อีเมล์ n.nut.panupong@gmail.com